Intervista Dott. Dario Miedico

National Anthem of Sicily [Italy] - "Matriterra"

AL SUD di Povia

Referendum Costituzionale e Statuto Speciale

Stupor Mundi n°132 - La Questioni Siciliana

"Stupor Mundi" N°123, lu primu tiggì 'n lingua siciliana, Edizione 20 Marzo 2015

Lidia Undiemi: "Difendere la democrazia, l'economia reale e il lavoro dall'assalto della finanza internazionale"

LINGUA E DIALETTU di IGNAZIO BUTTITTA

 Ignazio Buttitta

LINGUA E DIALETTU
(1970)

Un populu 
mittitulu a catina 
spugghiatulu 
attuppatici a vucca, 
è ancora libiru.

Livatici u travagghiu 
u passaportu 
a tavola unni mancia 
u lettu unni dormi 
è ancora riccu.

Un populu,
diventa poviru e servu 
quannu ci arribbanu a lingua 
addutata di patri: 
è persu pi sempri.

Diventa poviru e servu 
quannu i paroli non figghianu paroli 
e si manciunu tra d'iddi.

Minn'addugnu ora, 
mentri accordu a chitarra du dialettu 
ca perdi na corda lu jornu.

Mentri arripezzu 
a tila camulata 
chi tesseru i nostri avi 
cu lana di pecuri siciliani 
e sugnu poviru 
haiu i dinari 
e non li pozzu spènniri, 

i giuielli 
e non li pozzu rigalari; 
u cantu, 
nta gaggia 
cu l'ali tagghati

U poviru, 
c'addatta nte minni strippi
da matri putativa,
chi u chiama figghiu pi nciuria.

Nuàtri l'avevamu a matri, 
nni l'arrubbaru; 
aveva i minni a funtani di latti 
e ci vippiru tutti, 
ora ci sputanu.

Nni ristò a vuci d'idda, 
a cadenza, 
a nota vascia
du sonu e du lamentu: 
chissi non nni ponnu rubari.

Nni ristò a sumigghianza, 
l'annatura, 
i gesti, 
i lampi nta l'occhi: 
chissi non ni ponnu rubari.

Non nni ponnu rubari, 
ma ristamu poviri 
e orfani u stissu.

 

-----------------------------------------

"Stupor Mundi" N°102, Il criminale Enrico Cialdini

E’ giunto il momento di cacciare il generale Cialdini dalla toponomastica di Palermo e della Sicilia intera

Un Comitato contro il museo degli orrori